Chương 02: Thiên Ma Giáo Một Phương Quật Khởi
5 (100%) 20 votes

 
 

Chương 02
Thiên Ma Giáo Một Phương Quật Khởi
Long Võ Trang Bốn Hướng Giao Tranh

 

Làng Xứ, tức là Long Võ Trang, được chia làm tám thôn phân chia ra bốn phía. Phía bắc có hai thôn Thượng Đông và Thượng Tây. Phía nam có hai thôn Hạ Đông và Hạ Tây. Phía đông có hai thôn Đông Thượng và Đông Hạ. Phía tây có hai thôn Đoài Thượng và Đoài Hạ. Làng có bốn cổng chính nam, bắc, đông, tây và bốn cổng phụ đông nam, tây nam, đông bắc và tây bắc.

Sông Đáy là sông lớn nhất lộ Trường Yên chảy qua cách phía bắc làng Xứ khoảng mười lăm dặm. Sông Đáy hợp với ba con sông Nho Quan, Hoàng Giang và Chính Đại đổ ra Nam Hải. Chỗ sông Đáy chảy ra biển gọi là cửa Đáy, tên chữ là Đại An hay Đại Ác. Cửa Đại An cách cửa biển Thần Phù không xa nên địa thế hiểm trở phi thường. Dân gian có câu ca dao như sau:

Lênh đênh qua cửa Thần Phù.
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.

Cửa biển Thần Phù là một trong những nơi Nàng Tía đại chiến với danh tướng Đông Hán là Phiêu kỵ đại tướng quân, Phù lạc hầu Lưu Long. Nàng Tía tên thật là Nguyễn Tử Vân, được vua Trưng phong là Tử Vân Công Chúa và lãnh ấn Đô đốc thủy quân Giao Chỉ. Công Chúa có nhiều huân công với xã tắc, sau khi tuẫn quốc, dân chúng làng Xứ nhớ ơn thờ làm thần thành hoàng. Đền thờ của bà ở phía đông làng có đôi câu đối:

Giáng thế phi thường, ma lôi cầm chính tướng, xích tỵ diệt yêu tinh, vinh hữu khoán thư, tích truyền tuấn liệt
Hiển linh đặc dị, thủy quốc mộng liên hoa, Thần Phù khởi phong trận, hưng tứ phất miện, công mộc hồng hưu (1)

Việc cai trị của làng Xứ giống như hầu hết các làng khác vùng châu thổ Đại Việt.  Làng có lý trưởng, phó lý, trương tuần, các chức sắc, bô lão và kỳ hào. Tất cả mọi sự việc liên quan đến làng xã đều được hội họp và giải quyết trong đình làng. Nhưng vì làng Xứ là đất phong của vị minh chủ võ lâm nên hầu hết những chức vị đó đều do người nhà của minh chủ hoặc cao nhân các phái đảm nhiệm. Mỗi tháng Long Võ Trang họp ba lần vào ngày mùng một, mùng mười và hai mươi trong Long Đình lâu để giải quyết các việc lớn nhỏ trong làng, trong võ lâm.

Hồi Uy Long Minh Chủ còn tại thế, Long Võ Trang chỉ có bốn thôn Thượng, Hạ, Đông, Đoài và Long Đình Lâu là khu đặc biệt ở giữa. Đến khi Long Võ Minh Chủ lên kế nghiệp thì mới phát triển thanh thế Long Võ Trang thành tám thôn và một biệt khu. Mỗi thôn đều có một vị thôn trưởng hay lý trưởng, rồi đến các phó lý, trương tuần, vân vân. Long Võ Trang vừa theo lối của triều đình, làng nước lại vừa theo lối võ lâm nên thôn còn gọi là đường và thôn trưởng được gọi là đường chủ. Đường ở đây có nghĩa là cung điện, nơi cai trị, như miếu đường, triều đường. Hiện tại nhân sự của các bang phái tại các thôn như sau:

‒ Thôn Đông Trên là Y Dược Đường do phái Sài Sơn đảm nhiệm. Đường chủ tên Ngô Diệp Thảo, ngoại hiệu Ngọc Thủ Đại Phu.

‒ Thôn Đông Dưới là Thần Nông Đường do phái Tây Vu đảm nhiệm. Đường chủ tên Nùng Đức Nghĩa, ngoại hiệu Đồng Văn Nhất Kiếm.

‒ Thôn Hạ Tây là Luyện Võ Đường do phái Hồng Lĩnh đảm nhiệm. Đường chủ tên Hồng Sơn Nam, ngoại hiệu Việt Điểu Nam Phi.

‒ Thôn Hạ Đông là Phi Mã Đường do phái Việt Thành đảm nhiệm. Đường chủ tên Mai Nhật Sinh, ngoại hiệu Nhất Ngôn Cẩn Tín.

‒ Thôn Thượng Đông là Tế Tác Đường do Giao Long Bang đảm nhiệm. Đường chủ tên Trần Triệu Quốc Nguyệt, ngoại hiệu Bắc Hải Diêu Ngư.

‒ Thôn Thượng Tây là Giảng Văn Đường do phái Đông A đảm nhiệm. Đường chủ tên Trần Hải Chí, ngoại hiệu Hắc Minh Thần Đao.

‒ Thôn thôn Đoài Trên là Pháp Hình Đường do phái Mê Linh đảm nhiệm. Đường chủ là Mẫn Diệu sư thái.

‒ Thôn Đoài Dưới là Hoằng Giáo Đường do phái Tiêu Sơn đảm nhiệm. Đường chủ là một nhà sư với pháp hiệu Huệ Giác. Người trong võ lâm thường gọi ông là Huệ Giác Di‒đà.

‒ Biệt khu ở giữa là Bảo Trang Đường, hay Trung Đường, tọa lạc trong Minh Chủ Thành, bên phải Long Đình Lâu do phái Tản Viên đảm nhiệm. Đường chủ là Phạm Hoàng Sơn, hay còn được gọi là Phạm Dật Sĩ.

Ngoài Bảo Trang Đường còn có Long Võ Đường nằm ở phía bắc Long Đình Lâu.  Đường chủ Long Võ Đường được gọi là đô quản gia. Long Võ Đường toàn là gia tướng và thuộc hạ của Long Đình Quốc Công, nhận mệnh lệnh trực tiếp từ minh chủ chứ không qua tổng đường chủ. Long Võ Đường có nhiệm vụ trấn thủ Long Đình Lâu bảo vệ gia quyến của minh chủ và cùng với Bảo Trang Đường canh giữ Minh Chủ Thành. Hiện Long Võ Đường do đô quản gia là Khoái Phiến Lang Quân Lê Kính Văn đảm trách.

Luật lệ định ra từ xưa chức vị đường chủ phải do một người có địa vị ngang hàng với chưởng môn nhân của các bang phái đảm nhận. Dưới mỗi vị đường chủ có ít nhất hai vị phó lý, hay phó đường chủ cũng thế. Về nhân sự giữ chức phó lý không có quy định hẳn hòi, tùy theo mỗi bang phái đặt người sao cho thích hợp. Vì thế chức vụ ấy thường do những đại đệ tử các phái nắm giữ để tập sự hầu sau này có kinh nghiệm nắm quyền môn hộ.

Thời nhà Lý còn đặt ra là con trai đến tuổi mười sáu sẽ được làng làm lễ, ghi tên tuổi vào sổ làng và gọi là hoàng nam. Hoàng nam được làng cấp ruộng để cày cấy và tháng tháng phải học văn lẫn luyện võ để phòng trộm cướp và đóng góp vào việc làng nước.

Hoàng nam làng xứ còn gọi là trang đinh, gồm nam lẫn nữ do mỗi bang phái tuyển người đưa đến thôn của mình cai quản để lập một đạo quân. Mỗi đạo quân chia ra làm tả hữu mỗi đội năm trăm và do ít nhất một phó đường chủ chỉ huy trực tiếp.

Với thập đường và thập đạo, tổng quân số trong Long Võ Trang có trên một vạn người. Đó là chưa kể đến gia quyến và những thường dân. Nam Thiên Đệ Nhất Trang là đấy, danh phù thực, thế lực lớn nhất võ lâm.

~ oOo ~

Sau khi nhìn kỹ tấm bản đồ địa thế Long Võ Trang, Tạ Đức Uy hỏi ý kiến:

‒ Các vị Đường Chủ có mưu kế tất thắng nào không?

Một cô gái tuổi khoảng hai mươi hai, nước da đen đùi đũi nhưng lại mịn màng và nét mặt diễm lệ, nhếch cười nửa miệng, thái độ dửng dưng:

‒ Kế sách mẹ gì nữa. Chúng ta cứ xông ra gặp đứa nào đánh đứa đó là xong. Chả nhẽ sau khi đánh nhau long trời một trận còn lo không biết bọn đó là ai?

Giảng Văn Đường Chủ khẽ cau mày thầm kêu khổ: “Con gái gì mà… Tổng Đường Chủ tính nóng như lửa mà Trần Triệu Đường Chủ lại ít chịu giữ miệng, thế nào cũng xảy ra cải vã. Thân phận thuộc cấp nhưng nói chuyện với Tổng Đường Chủ như kẻ ngang hàng.” Trong khi đó Tạ Đức Uy đã nổi cơn thịnh nộ:

‒ Trần Thị Nguyệt, mi có biết là mi đang nói chuyện với ai không hử?

Cô gái cũng không vừa:

‒ Trần Thị Nguyệt chỉ là cô gái mồ côi bị đời khinh miệt. Hiện thời tôi đứng thứ ba trong Giao Long Bang tên là Trần Triệu Quốc Nguyệt!

Giữa Tạ Đức Uy và Trần Triệu Quốc Nguyệt thường hay bất hòa, thường đưa đến to tiếng với nhau. Tạ Đức Uy cho Trần Triệu Quốc Nguyệt còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, không gánh nổi trọng trách. Ngược lại Trần Triệu Quốc Nguyệt lúc nào cũng muốn được trổ tài và cho rằng Tạ ỷ lớn chuyên quyền, nóng tính nên không phục. Ban nãy hai người đã có lời qua tiếng lại, bị ức chế nên sẵn dịp nàng nói điêu với lão. Tạ Đức Uy gầm lên, tay đập xuống bàn rầm rầm:

‒ Oắt con mi nói cái gì? Lúc lão phu bắt đầu lăn lộn trên chốn giang hồ thì mi đang ở cái xó nào hử? Mi đừng có hỗn với bậc trưởng bối rồi đem cái gọi là Giao Long Bang ra dọa nạt lão phu. Xưa nay lão phu nào có để mấy đứa nhãi ranh suốt ngày lênh đênh trên biển ở trong mắt.

Trần Triệu Quốc Nguyệt không chịu kém:

‒ Nếu ông còn nhớ mình là bậc trưởng bối thì cư xử phải cho giống. Ông hỏi ý kiến mọi người thì tôi đưa ý kiến của tôi ra. Ông không thích cũng không sao, việc gì phải nhiếc mắng? Ông giòng dõi nhà tướng thì chúng tôi cũng là hậu nhân của bậc anh hùng, cớ gì ông mạt sát chúng tôi?

Tạ Đức Uy quát tháo ầm ỹ:

‒ Trong Long Võ Trang thân phận của mi là Tế Tác Đường Chủ, thôn trưởng thôn Thượng Đông. Trách nhiệm của một vị Tế Tác Đường Chủ là gì chẳng lẽ mi lại không biết?

‒ Tôi biết chứ sao không biết!

‒ À, thì ra vậy! Mi hằng tự thị Giao Long Bang người nhiều thế mạnh lại có một lịch sử lâu dài, hậu duệ của các bậc đại anh kiệt, không biết có phải hay không?

‒ Nếu phải thì đã sao? Nhưng việc Giao Long Bang và tối hôm nay vốn là hai chuyện khác nhau. Ông có ganh tức thì cũng đừng dồn làm một mà nói.

Tạ Đức Uy cười ha hả, nhưng nghe tiếng cười đượm rõ mười phần khinh miệt:

‒ Ganh? Lão phu ganh làm gì với cái thứ ấy? Lão phu chỉ muốn hỏi bổn phận và trách nhiệm của một vị Tế Tác Đường Chủ là gì?

‒ Trách nhiệm của một vị Tế Tác Đường Chủ là lúc nào cũng dọ thám, quan sát tình hình của võ lâm Nam Thiên nói chung và Đại Việt nói riêng. Tất cả những xích mích lớn nhỏ phải hiểu rõ tường tận. Nói cách khác là giúp Long Võ Trang thám sát và cai trị toàn thể võ lâm.

Tạ tổng đường tay nắm lại thành quyền đập xuống bàn một cái đùng, hai mắt cơ hồ toé lửa nhìn thẳng vào mặt Tế Tác Đường Chủ gằn từng tiếng:

‒ Vậy thì so với những gì mi mới nói, mi làm được bao nhiêu phần? Bọn tấn công Long Võ Trang đêm nay là ai, thuộc tổ chức nào, võ công ra sao, tổng cộng bao nhiêu người, nhất nhất mi có biết hay không?

Tế Tác Đường Chủ Trần Triệu Quốc Nguyệt thản nhiên:

‒ Ban nãy tôi có nói rồi. Tôi không biết vì các nơi không gởi tin về. Không lẽ đó là đó là sự thất trách của tôi? Tôi không có quyền hạn đến những nơi đó kia mà. Ông muốn xử phạt hay sao tùy ý. Nhưng trước khi phạt tôi muốn nói lên một điều.

‒ Mi muốn hùng biện để chạy tội chăng, hay ngỏ lời năn nỉ xin tha?

‒ Không bao giờ! Tôi nhìn nhận là tôi hoàn toàn không biết gì hết về chuyện đêm nay. Nhưng đáng lẽ khi biết được có đại sự thì người nào lo nhiệm vụ của người nấy. Chúng ta đã có hoạch định về việc này từ trước. Nếu tả hữu đạo của các thôn tử thủ nơi trấn nhậm để quan sát tình thế thì sự việc có lẽ nào nên nỗi. Đàng này các đạo cứ bị điều động chạy đông chạy tây. Nhưng điều động cũng không sao, cái tệ nhất là gọi tất cả các đường chủ về Trung Đường đình nghị.

Tế Tác Đường Chủ nhìn thẳng vào mặt Tạ Đức Uy nói tiếp, nửa phần gay gắt nửa phần chất vấn:

‒ Đạo làm tướng gì mà kỳ vậy? Quân ở ngoài kia đang giao tranh, thắng bại chưa rõ, thương vong ra sao chưa biết vậy mà chúng ta ngồi trong này khệnh khạng đòi bàn với luận. Vì vậy tôi mới nói là cứ xông ra, gặp người nào đánh người đó. Việc trước nhất là làm chủ tình hình. Được vậy thì lo gì không phá được giặc? Phá giặc rồi muốn tìm hiểu về bọn chúng thì mặc sức mà làm, đâu ai cản. Bị đánh đến đít rồi mà còn đòi làm hùng, bàn với luận, rõ nực cười.

Tạ Đức Uy giận đến run người, mặt mày đỏ như than hồng, hai mắt muốn nổ tung nhìn tam bang chủ của Giao Long Bang. Vì quá giận miệng lưỡi ấp úng mãi không nói ra được chữ nào. Giảng Văn Đường Chủ thấy tình thế ngày càng nguy kịch, tìm lời can gián:

‒ Trần Triệu Tam Bang Chủ dù sao cũng là hậu bối. Tuổi trẻ khí huyết đương thịnh nên khi nói chuyện hay có lời xúc phạm, Tổng Đường Chủ nên bỏ quá để tỏ lòng vị tha của mình, nêu đức sáng của Minh Chủ. Chúng ta không nên vì tiểu tiết, địch chưa đánh vào mà tự mình gây loạn, như vậy sẽ làm phụ lòng ủy thác của Minh Chủ.

Nghe đến minh chủ và lời giải thấp cao của Giảng Văn Đường Chủ Trần Hải Chí, Tạ Đức Uy nguôi giận phần nào nhưng mặt vẫn còn đỏ, miệng vẫn thở phì phò. Quay sang tam bang chủ Trần Triệu Quốc Nguyệt, Giảng Văn Đường Chủ Trần Hải Chí tiếp:

‒ Xin Tế Tác Đường Chủ nể mặt tại hạ và các vị Đường Chủ ở đây mà bớt xung đột Tạ Đức Uy. Chúng ta không nên cãi nhau làm gì.

Tế Tác Đường Chủ nghe thuận tai nên cũng đồng ý:

‒ Tôi vốn trực tính nên có sao nói vậy chứ không ghét bỏ gì ai. Đa tạ Trần Đường Chủ nhắc nhở.

Nói rồi nhìn qua các vị đường chủ khác một lượt:

‒ Các vị muốn bàn tính việc gì cứ bàn tính. Tôi ra ngoài kia cho chân tay không bị vướng víu. Có chỗ nào cần đến tôi cứ cho người thông báo. Các vị nghị luận kế sách vui vẻ.

Nói rồi nàng bỏ đi ra ngoài. Giảng Văn Đường Chủ nhìn theo cũng thầm thở dài ngao ngán: “Tạ Tổng Đường Chủ lớn tuổi, chức phận cao lại hay nóng tính nên nói chuyện dễ mất lòng người. Tế Tác Đường Chủ là tam bang chủ của một bang lớn trên biển, cai trị bọn lâu la đã quen, trẻ tuổi ương ngạnh. Hai người nói chuyện với nhau lúc nào cũng to tiếng.”

Một người đàn ông dáng điệu đường bệ, nét mặt nhìn khó đăm đăm, đôi mày lúc nào cũng cau lại như đang suy nghĩ việc gì, tuổi trên năm mươi nhưng tóc vẫn chưa bạc góp ý:

‒ Theo ý tại hạ, những gì Tế Tác Đường Chủ nói không phải không có lý. Chúng ta có phần nào khinh địch ngay từ lúc đầu. Địch đã đánh tới Minh Chủ Thành rồi mà trong chúng ta chưa thấy mặt mũi chúng ra sao.

Giảng Văn Đường Chủ Trần Hải Chí nhận xét:

‒ Bảo Trang Đường Chủ nói rất có lý. Theo thiển kiến thì chắc địch nhân đã dồn hết khả năng đánh ván cờ này và bây giờ mới đúng là sát chiêu. Chúng ta nên ra ngoài ứng phó.

Một vị đạo nhân mình hạc xương mai, tuổi gần thất tuần nói thêm:

‒ Nãy giờ bần đạo để ý nghe ngóng, nhân thủ của Bảo Trang Đường và Long Võ Đường sắp bị bại đến nơi rồi. Đã đến lúc người làm đường chủ chúng ta ra ngoài giúp Tế Tác Đường Chủ đánh lui địch. Hình như Tế Tác Đường Chủ chạm trán cao thủ thì phải vì ngọn Hải Diêu Ngư Vĩ thành danh đã được dùng đến rồi.

Tất cả mọi người có mặt đều khâm phục thần nhĩ của vị đạo sĩ này. Trong số muôn ngàn binh khí đang đánh nhau, có thể nghe ra và phân biệt được binh khí của ai và đang làm gì thì e rằng khắp võ lâm chỉ có Phi Mã Đường Chủ Mai Nhật Sinh làm được. Đến đó thì có người vào báo:

‒ Trình Tổng Đường Chủ và các vị Đường Chủ rõ: Địch quá mạnh lại dùng xa luân chiến, Bảo Trang Đường và Long Võ Đường không cầm cự được bao lâu nữa. Vừa mới nhận được tin tất cả bát đạo sắp về đến Minh Chủ Thành.

Tạ Đức Uy ra lệnh:

‒ Được rồi, chúng ta ra ước định tình hình rồi giải quyết.

Đến đó lại có người vô báo:

‒ Trình Tổng Đường Chủ và các vị Đường Chủ rõ: Cửa nam Minh Chủ Thành đã thất thủ, địch đã vào được bên trong.

Tạ Đức Uy lâm trận không rối:

‒ Lệnh cho Long Võ Đường và Bảo Trang Đường lùi lại bảo vệ Long Đình Lâu và nhất là phải canh gác Viên Nguyệt Hồ cẩn thận. Phải nên giữ chặt đội ngũ.

‒ Xin tuân lệnh!

Tạ Đức Uy dẫn chín vị đường chủ ra khỏi Uy Long Các thẳng đến mặt nam và cũng là cổng chính của Long Đình Lâu. Ngay bên trên cửa nam Long Đình Lâu là một chòi canh rất lớn, đủ chỗ cho hơn ba mươi người đứng ngồi thoải mái. Ngoài ra còn có trống điểm canh, trống trận và cờ ngũ hành. Bên trong chòi canh Long Võ Minh Chủ đã đeo một thanh bảo kiếm khác vào hông đứng cạnh hai vị tả hữu hộ trang đứng lược trận. Tạ Đức Uy dẫn mọi người leo lên chòi canh cung tay chào minh chủ, nhưng Long Võ Minh Chủ khoát tay:

‒ Các vị miễn lễ.

Nói rồi ông chỉ tay xuống đám người đang đánh nhau lúc này đã dàn ra làm hai hàng đối diện nhau ra sức sát phạt:

‒ Phép dùng binh thường nói đánh rắn phải đánh dập đầu. Nhưng Tạ Đức huynh nhìn xem, bọn người áo đen kia tiến thoái nhịp nhàng, công thủ có thứ tự lớp lang chẳng khác nào Thiên Tử Binh đang tập trận. Bản tòa nãy giờ quan sát xem thủ lãnh của họ là ai và đứng ở đâu điều động để còn ra tay kiềm chế. Tạ Đức huynh có biết bản tòa thấy gì không?

Tạ Đức Uy cung kính:

‒ Thuộc hạ xin nghe lời vàng ngọc của Minh Chủ.

‒ Bản tòa không tìm ra được người chỉ huy.

Tạ Đức Uy và các vị đường chủ nghe vị minh chủ nói đều thất sắc. Long Võ Minh Chủ chỉ tay vào hai người đang đấu với nhau:

‒ Đủ sức đấu ngang tay với tam bang chủ của Giao Long Bang trên trăm chiêu bất phân thắng bại, Tạ Đức huynh nghĩ xem võ lâm phỏng có được mấy người?

Các vị đường chủ có mặt lại một phen kinh ngạc. Tế Tác Đường Chủ tuy tuổi mới hai mươi hai nhưng võ công cùng kinh nghiệm giang hồ không thua cho một ai trong chín vị đường chủ. Ngoại hiệu của Tế Tác Đường Chủ là Bắc Hải Diêu Ngư, chuyên xử dụng một cây roi quất hình thù giống đuôi con cá đuối (2). Thanh thế của Giao Long Bang trên biển Nam Hải mấy năm gần đây rất lớn.

Hơn năm năm trước có một bọn cướp biển rất đông cao thủ. Chúng còn ỷ thế của Đông Hải Long Vương, đem bốn chiếc thuyền lớn đến phá thị trấn Bắc Hải tại Quảng Tây Nam Lộ của Tống, cách ranh giới Đại Việt không xa. Trời xui đất khiến chúng dám vượt biên lại còn đụng đến chiếc thuyền buôn của Giao Long Bang. Tam bang chủ của Giao Long Bang một mình đánh tan bọn cướp biển, nhận chìm ba chiếc thuyền của chúng. Số người còn sống được Trần Triệu Quốc Nguyệt chờ cho chiếc thuyền thứ tư vớt lên hết rồi mới cho đắm luôn chiếc còn lại. Từ đó bọn thảo khấu trên biển vừa ghét vừa sợ Giao Long Bang một phép và gọi Tam bang chủ của Giao Long Bang là Hải Diêu Ngư. Vì chuyện xảy ra tại thị trấn Bắc Hải nên Trần Triệu Quốc Nguyệt còn được gọi là Bắc Hải Diêu Ngư.

Trần Triệu Quốc Nguyệt dám vuốt nanh rồng, chọc giận đến Đông Hải Long Vương mà vẫn bình yên vô sự, thế là danh tiếng vang dội. Võ công của Trần Triệu Quốc Nguyệt cao thấp ra sao ít người biết rõ. Mãi đến khuya hôm nay có kẻ gian đột nhập, võ công cao cường, quần hùng mới nhìn thấy thân thủ thần tốc của nàng. Long Võ Minh Chủ nói tiếp:

‒ Ban đầu bản tòa định bắt sống người đó vì cho rằng đó là thủ lĩnh. Nhưng người đó bận đánh nhau trong khi trận tuyến và sự phối hợp của địch vẫn nhịp nhàng nên cho là không phải.

Long Võ Minh Chủ cầm một lá cờ ngũ hành phất lên liên hồi, hai đạo Long Võ Đường và Bảo Trang Đường ở bên dưới tiến thoái theo lệnh kỳ, nhất thời ngăn chặn được sự tấn công ồ ạt của đoàn người bịt mặt.

Nói về Tế Tác Đường Chủ Trần Triệu Quốc Nguyệt sau khi rời hậu viện của Uy Long Các đi đến cổng nam Long Đình Lâu thì đã thấy Long Võ Minh Chủ quan sát trận chiến trên chòi canh tự bao giờ. Tế Tác Đường Chủ nói vọng lên:

‒ Tôi xin Minh Chủ cho tôi làm tướng tiên phong đánh trận đầu.

Không đợi Long Võ Minh Chủ trả lời Tế Tác Đường Chủ dùng khinh công lao vào trận tuyến vung song chưởng ra, chưởng phong ào ạt mạnh như núi lở. Thân hình nàng di chuyển đến đâu thì quân địch bị đánh dạt ra đến đó. Đột nhiên nàng nghe tiếng gió uy hiếp huyệt Thân Trụ dưới gáy của mình, kình phong mạnh vô cùng. Biết là bị tấn công bằng kiếm nên nàng không dám chậm trễ vội lách người qua bên phải nhưng không quên đá ra sau một hậu mã cước bằng chân trái.

Tế Tác Đường Chủ tránh né thần tốc phi thường, lấy thủ làm công tưởng là sẽ ép được địch thủ thoái lui. Nào ngờ người kia biến chiêu cũng mau lẹ không kém. Người đó vòng kiếm bên trên xuống nửa vòng chém vào nhượng chân của Tế Tác Đường Chủ. Nếu tiếp tục đá thì chân trái của Trần Triệu Quốc Nguyệt sẽ bị phế. Chiêu kiếm không độc nhưng rất hung hiểm.

Gặp nguy không loạn, Trần Triệu Quốc Nguyệt biết ngày hôm nay mình gặp đối thủ. Nàng lập tức biến chiêu, thay vì đá hậu mã cước thì khẽ xoay người, hậu mã cước đang là trực cước thẳng ra phía sau được đổi thành một vòng cung để hóa ra hồi phong cước. Nàng đá thẳng vào cổ tay đang cầm kiếm của đối phương. Đối phương lại biến chiêu thêm một lần nữa, cổ tay cầm kiếm trầm thấp xuống một chút và hươi lưỡi kiếm lên, cố ý cho Tế Tác Đường Chủ đá vào lưỡi kiếm.

Như đoán được ý định của kẻ bịt mặt, Tế Tác Đường Chủ co chân lại và thuận thế xoay người đứng đối diện với kẻ tấn công mình. Một chiêu ba lần biến hóa chỉ xảy ra trong chớp mắt. Cả hai đứng nhìn nhau như ngầm hiểu hai bên đồng tài ngang sức, khó có thể trong vài chiêu mà phân thắng bại.

Trần Triệu Quốc Nguyệt chăm chăm nhìn khuôn mặt đã được che hết chỉ chừa hai con mắt của đối phương. Đôi mắt ấy sáng quắc, tinh anh. Suy nghĩ trong chốc lát, một tia sáng trong đầu nàng chợt loé lên:

‒ Thì ra các hạ cũng là phận gái như tôi. Tôi tên là Trần Triệu…

Chưa nói dứt thì đối phương lại vung kiếm lên tấn công. Một chiêu kiếm vừa nhanh vừa chuẩn, cùng một lúc uy hiếp các huyệt Mi Tâm, Thái Dương, Yết Hầu và Đản Trung.  Một chiêu biến hóa ra thành năm điểm sáng tấn công vào năm huyệt khác nhau. Kiếm pháp tuyệt vời, kẻ xuất chiêu cũng tuyệt vời và tốc độ của lưỡi kiếm càng tuyệt vời hơn.  Không dám chần chờ, Trần Triệu Quốc Nguyệt đề khí vào chân bước lui ba bước. Đồng thời nàng đưa tay phải rút ở trong túi da quấn ngang lưng ra một cái roi quất dài hơn bốn thước và đánh trả lại năm chiêu.

Năm tiếng “keng” gần như cùng một lúc vang lên, cả hai cùng bị nội lực của đối phương chấn động bức lùi hơn ba bước. Hai người đứng lặng nhìn nhau, mắt không chớp, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ nổi lên.

Lúc này mưa gió không còn nữa nhưng trời vẫn còn nhiều mây. Mặt trăng vừa ló ra khỏi đám mây này thì lại luồn vào đám mây khác.

Có lẽ nhìn lâu thấy mỏi mắt, người bịt mặt chớp mắt một cái. Vốn là người thông minh và lịch lãm, Trần Triệu Quốc Nguyệt thừa lúc đối phương chớp mắt đề khí hất ngọn roi quất vòng lên cao rồi lao vào tấn công. Khoảng cách giữa hai người không quá một trượng. Chỉ với một cái chớp mắt ngắn ngủi cũng đủ cho Tế Tác Đường Chủ chiếm tiên cơ. Ngọn diêu ngư vĩ với đầu nhọn hoắt và gai đâm tua tủa được Trần Triệu Quốc Nguyệt rung tay, nó hóa thành một cái móc câu từ trên cao bổ xuống đâm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của người bịt mặt.

Cao thủ giao đấu với nhau, đừng nói là chớp mắt, dù chỉ thở sai nhịp cũng bị đưa vào hiểm cảnh vì lúc đó chân khí trong người yếu nhất. Chớp mắt, dù có ngắn ngủi bao nhiêu, cũng không thể nhìn thấy và nhận định sự tấn công của đối thủ. Kẻ bịt mặt chớp mắt thì Trần Triệu Quốc Nguyệt xuất chiêu chớp nhoáng tấn công.

Những người xử dụng các loại roi quất làm binh khí thường tấn công ngoài xa vì nó là binh khí dài. Dùng binh khí dài để đánh cận chiến là một điều bất cứ con nhà võ nào cũng không nên phạm phải. Bỏ sở trường mà dùng sở đoản để lâm trận với cao nhân thì không khác nào tự tử. Trong khi đó Tế Tác Đường Chủ lại tiến sát vào đối thủ.

Còn người bịt mặt, mắt vừa chớp thì thân hình cũng chuyển động theo, cùng lúc Trần Triệu Quốc Nguyệt dùng roi tấn công. Rõ là người bịt mặt cố tình chớp mắt để dụ địch. Trần Triệu Quốc Nguyệt mắc mưu, ra tay tấn công trước. Kẻ bịt mặt xoay một vòng, dùng một bộ cước phức tạp để di chuyển. Khi người ấy mắt mở ra thì đã không còn đứng ở chỗ cũ mà đứng sau lưng Tế Tác Đường Chủ, cách có một bước. Sự tính toán của người ấy vô cùng chính xác. Người bị mặt hừ nhẹ một tiếng tỏ ý thất vọng, xoay mũi kiếm đâm vào hậu tâm của Trần Triệu Quốc Nguyệt. Khoảng cách quá gần, chiêu kiếm quá nhanh, tính mạng của Tế Tác Đường Chủ khác nào chỉ mành treo chuông.

Trần Triệu Quốc Nguyệt muốn dùng yếu tố bất ngờ để tấn công một chiêu nhưng khi đến nơi thì mục tiêu biến đâu mất. Nhưng thay vì hốt hoảng, nàng khẽ nhếch cười nửa miệng và đồng thời cũng hừ một tiếng khẽ. Ngọn roi đang đà từ bên trên mổ xuống dưới, Tế Tác Đường Chủ lay nhẹ cổ tay, mũi roi liền bật ngược lại, luồn qua bên mạn sườn bên trái của mình đâm thẳng ra sau lưng.

Một chiêu thức vô cùng bất ngờ.

Người bị mặt tin chắc chiêu kiếm của mình sẽ kết liễu tính mạng Trần Triệu Quốc Nguyệt. Nhưng mũi kiếm mới đi được có nửa đường thì người bịt mặt cảm thấy một luồng kình phong bén nhọn như một mũi dùi uy hiếp huyệt Khí Hải ở bụng dưới của mình.  Chiêu này của Tế Tác Đường Chủ lấy công làm thủ quả là táo bạo. Nếu người bịt mặt tiếp tục tấn công thì hai người sẽ lưỡng bại câu thương. Uy hiếp tính mạng của đối phương để tự cứu mình, đường roi của Trần Triệu Quốc Nguyệt quả thật cao minh.

Người bịt mặt không một chút ngạc nhiên, lập tức biến chiêu, bước xéo về phía phải một bước xoay kiếm từ ở vị thế đâm ngang ra trở thành vị thế chém để chém ngang từ trái qua phải vào lưng Tế Tác Đường Chủ. Tốc độ của đường kiếm không hề bị suy giảm.

Kẻ địch biến chiêu thì Tế Tác Đường Chủ cũng biến chiêu. Dùng chân trái làm trụ, chân phải khẽ đẩy nhẹ, người xoay nửa vòng, tay phải lại hất một cái. Đầu ngọn roi quất đang ở tư thế đâm thẳng đổi hướng từ dưới đâm ngược lên khác nào con thần long xung thiên, đâm vào cổ tay cầm kiếm của địch thủ. Đường roi vừa nhanh vừa chính xác.

Mục tiêu đã biến đổi, người bịt mặt bắt buộc phải thu kiếm lại để giữ lấy cánh tay mình khỏi bị tàn phế, đứng nhìn Tế Tác Đường Chủ, trong lòng mười phần khâm phục. Người bịt mặt không ngờ Tế Tác Đường Chủ còn trẻ nhưng kinh nghiệm lâm trận lại tâm cơ lão luyện, dường như lúc nào cũng tiên đoán được thế công của đối phương và luôn sẵn có biện pháp ứng phó.

Người bịt mặt cố ý tạo ra sơ hở để khích lên lòng hiếu thắng của người tuổi trẻ để nàng tấn công trước. Tuy Tế Tác Đường Chủ tấn công nhưng người bịt mặt cũng đoán là nàng không thực sự mắc mưu mà chỉ tương kế tựu kế nên đã dự tính đến chiêu kiếm thứ hai nếu chiêu đầu tiên bất thành. Tưởng như vậy đã có thể kết liễu tính mạng của Trần Triệu Quốc Nguyệt. Nhưng Tế Tác Đường Chủ không những không bị mắc mưu mà còn đi xa hơn một nước cờ. Những gì người bịt mặt nghĩ ra thì nàng cũng nghĩ đến. Sau lớp vải che mặt, miệng của người bịt mặt nở một nụ cười vô cùng thích thú. Trận đánh này không thể bỏ qua. Trần Triệu Quốc Nguyệt khen đối phương:

‒ Các hạ kiếm thuật vô cùng tinh diệu, bản tòa lấy làm khâm phục. Xem ra đêm nay giữa hai chúng ta không thể phân cao hạ dưới ba trăm chiêu.

Người bịt mặt gật đầu, định rút cái khiên đang đeo trên lưng xuống, nhưng thoáng do dự rồi lại đeo trở lại. Thị khoa kiếm nửa vòng để tấn công. Ngọn roi của Trần Triệu Quốc Nguyệt trực diện tiếp chiêu, đánh thẳng vào lằn kiếm quang của đối phương. Hai người một kiếm một roi xoắn tít vào với nhau khai diễn trận đấu vô cùng ác liệt. Tiên (roi) phong, kiếm khí tỏa rộng một vùng.

Đứng trên chòi canh nhìn ngọn roi của Tế Tác Đường Chủ, Tạ Đức Uy cũng phải khen thầm: “Nhãi ranh này quả có chân tài. Mình không nên xem thường Giao Long Bang của nó.”

Tạ Đức Uy quan sát trận chiến giữa Long Võ Đường và Bảo Trang Đường với đám người mặc đồ đen. Quả như Long Võ Minh Chủ đã nói, không tìm ra được người cầm đầu. Về phía Long Võ Trang thì do hai người phó quản gia của Long Võ Đường đốc thúc môn hạ xung sát và Long Võ Minh Chủ ở trên cao dùng cờ lệnh chỉ huy.

Long Võ Đường và Bảo Trang Đường có tổng cộng hai ngàn người mà phải đối trận với trên dưới ba ngàn người bịt mặt. Tình thế càng lúc càng có phần bất lợi cho Long Võ Trang. Tuy nhiên những người này toàn là đệ tử hoặc trang đinh của đại môn phái, võ công tinh thục cho nên vẫn còn duy trì được cuộc chiến. Đột nhiên có pháo lệnh từ bốn phía đông, tây, nam, bắc bắn lên. Tạ Đức Uy tươi hẳn nét mặt cung kính nói với Long Võ Minh Chủ:

‒ Bẩm Minh Chủ cao thủ của bát đường đã về đến Minh Chủ Thành. Thuộc hạ mời Minh Chủ xem bọn người kia bị thập đường…

Tạ Đức Uy còn chưa nói hết lời thì có chuyện lạ xảy ra.

Long Võ Đường và Bảo Trang Đường dàn quân hình cánh cung, quay lưng vào Long Đình Lâu. Vì phải bảo vệ luôn Viên Nguyệt Hồ nên hình cánh cung được chia làm ba đoạn như sau: Đoạn ở giữa có nhiệm vụ bảo vệ Viên Nguyệt Hồ nên chịu mũi tấn công của bọn người áo đen nặng nhất. Đoạn tả và hữu giữ phòng tuyến, ngăn chận không cho đoạn giữa bị bao vây nên dàn quân sát đến Long Đình Lâu. Phía người áo đen cũng chia đều ra làm toán tấn công ba mặt của cánh cung. Nhưng thay vì họ dồn tất cả quân tấn công một đợt thì mỗi mặt họ chia đều ra làm hai, một nửa tấn công, một nửa nghỉ mệt. Họ dùng xa luân chiến để làm tiêu hao sức chiến đấu của Long Võ và Bảo Trang nhị đường.

Là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là đã có sự toan tính từ trước? Khi vừa nghe pháo lệnh của bát đường bắn ra báo hiệu cho biết đã về tới thì tất cả những người mặc đồ đen đang tham chiến tự nhiên nằm dài xuống dưới đất. Người của Long Võ Trang vô cùng ngạc nhiên nên có chút do dự rồi mới truy kích. Nhưng đã quá trễ.

Số người áo đen đang nghỉ mệt đàng sau nhảy lên cao cùng lúc với số người trước nằm rạp xuống đất. Lúc ở bên trên hai tay của những người đó liên tiếp phóng ra một màn ám khí dầy đặc vào số người của Long Võ Trang. Hết đợt này đến đợt khác. Cả ba nhóm người bịt mặt nỗ lực tấn công vào đoạn giữa của Long Võ Trang.

Quá đột ngột. Quá ngỡ ngàng. Nhóm người áo đen bất thình lình thay đổi chiến thuật làm cho môn hạ Long Võ Trang trở tay không kịp. Chỉ có một số ít người có võ công cao là tránh được ám khí. Số còn lại đều bị trúng độc thủ và lập tức bị loại ra khỏi trận chiến. Phòng tuyến của Long Võ Trang hoàn toàn bị tan rã. Đoàn người áo đen đã tiến lên và vây lấy Viên Nguyệt Hồ. Biết tình thế bất lợi, Tạ Đức Uy ra lệnh:

‒ Bảo vệ Viên Nguyệt Hồ!

Nói rồi cùng chín vị đường chủ dùng khinh công từ trên chòi canh lao vút đến cạnh cái hồ nước nhanh như tên bắn. Trên chòi canh chỉ còn Long Võ Minh Chủ và hai vị hộ trang. Vị minh chủ chỉ khẽ cau mày, sắc mặt không đổi. Ông đích thân bắn một viên pháo lệnh lên không rồi tiếp tục dùng cờ lệnh chỉ huy.

Tạ Đức Uy thống lĩnh chín vị đường chủ xuất chiến, xông vào đội ngũ của bọn người áo đen. Nhưng còn chưa kịp đặt chân xuống đất đã nghe tiếng gió xung quanh người ập đến. Không xem số người áo đen ra gì, Tạ Đức Uy vung chưởng lên đánh ra bốn phía đẩy lui địch cường địch. Như một con thần long giáng hạ, họ Tạ mặt mày đỏ gay, hai mắt nổ lửa dùng song chưởng liên tiếp đánh chết trên mười người áo đen.

Đang xung sát như đi vào chỗ không người, Tạ Đức Uy nghe một đạo kiếm phong từ phía bên phải tấn công. Không chần chờ Tạ Đức Uy khẽ xoay người về phía bên phải, đưa bàn tay phải ra dùng hai ngón tay kẹp vào lưỡi kiếm. Bàn tay trái của lão co lại thành trảo tấn công vào yết hầu của đối phương. Đây là một chiêu khá đắc ý của họ Tạ tên là Đồng Tử Khóa Hầu chuyên dùng để kềm chế người khác.

Người áo đen xoay kiếm không đâm tới mà cắt ngang qua phải vừa uy hiếp tay phải vừa tấn công cánh tay trái của họ Tạ. Tạ Đức Uy hơi ngạc nhiên vì không ngờ rằng đối phương có thể hóa giải chiêu thức của mình không mấy khó khăn. Chiêu thức của lão vốn không cầu kỳ, phức tạp, nhưng chính vì thế mà nhanh nhẹn và hung hãn lạ thường. Người kia hóa giải dễ dàng có nghĩa là lão không nên khinh địch.

Lão lui hai bước đứng nhìn đối phương. Đối phương không truy kích, chỉ với hai con mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của họ Tạ. Lão đảo mắt nhìn quanh rồi bất giác ngẩn người ra. Không riêng gì mình và Tế Tác Đường Chủ mà tất cả các đường chủ khác đều khác đều gặp trường hợp tương tự. Người nào sau khi giết được vài tên mặc dạ hành cũng đều gặp đối thủ rồi hai bên xảy ra cuộc chiến bất phân thắng bại.

Tất cả các vị đường chủ đều là cao nhân của các đại môn phái trong võ lâm, địa vị ngang hàng với chưởng môn nhân. Ấy vậy mà đêm nay nhất thời không một ai có thể thủ thắng được đối phương. Danh dự cùng tiếng tăm của Nam Thiên Đệ Nhất Trang bị thương tổn không ít.

Nghĩ đến Long Võ Minh Chủ, Tạ Đức Uy xông vào đối phương xử dụng tuyệt học của mình để thủ thắng. Thế nhưng đối phương cũng không phải kẻ yếu. Một trận đấu long trời lở đất hiện ra. Bỗng Tạ Đức Uy la lên:

‒ Thiên Ma Kiếm Pháp! Thiên Ma Kiếm Pháp. Thì ra là các ngươi!

Đứng trên chòi canh Long Võ Minh Chủ giật mình vì ông cũng vừa nhận ra sự thay đổi trong kiếm chiêu của những cường nhân giao tranh với các vị đường chủ. Những đóa hoa kiếm lần lượt nở ra hòa cùng ánh trăng lấp lánh một vùng. Lung linh, hư thực, mờ ảo, biến hóa khôn lường. Đây là kiếm pháp lừng danh thiên hạ của Thiên Ma Giáo. Biết được lai lịch của địch nhân, Long Võ Minh Chủ không còn tự tin như lúc ban đầu mà trong lòng vừa cảm thấy bất an vừa cảm khái. Tuy nhiên bên ngoài ông vẫn giữ được phong độ, sắc mặt điềm nhiên, không tỏ ra nao núng hay khiếp sợ. Ông quay sang hỏi hai người thuộc hạ:

‒ Tình thế cấp bách, đến lượt chúng ta xuất chinh. Nhị vị hiền huynh, không biết Thiết Trùy và Kim Đao của hai vị nhiều năm không dùng bây giờ còn bén không?

Thiết Trùy Nguyễn Tùng Tây cung kính đáp:

‒ Hai anh em thuộc hạ tuy nhiều năm không dùng đến nhưng lúc nào cũng để cho võ khí tùy thân sạch sẽ, sắc bén.

Kim Đao Nguyễn Tùng Bạch Bạch tiếp lời anh:

‒ Đao bén không bằng người bén. Đi bên cạnh Minh Chủ hai anh em thuộc hạ luôn luôn bén nhọn.

Long Võ Minh Chủ gật đầu:

‒ Xem ra đêm nay bản tòa nên thử xem so với năm xưa mình có bén hơn hay không.

Vừa nói dứt thì thấy Long Võ Minh Chủ như làn khói mỏng lướt đến chỗ một toán đệ tử của Bảo Trang Đường đang trong cảnh ngặt nghèo. Hai anh em họ Nguyễn nhìn nhau ngầm thán phục võ công của Minh Chủ. Bộ giáp trụ trên người đâu có nhẹ, thế mà Long Võ Minh Chủ không vì nó mà bị chậm đủ biết nội công của Minh Chủ cao đến mức nào. Họ cùng thủ võ khí trong tay dùng khinh công lướt theo Long Võ Minh Chủ.

Long Võ Minh Chủ lướt từ toán đệ tử này đến toán đệ tử khác đang gặp nguy cơ.  Chỗ nào Long Võ Minh Chủ đi qua là bọn người đột nhập lập tức đứng sững lại. Họ ngừng lại đến một lúc lâu sau mới ngã xuống nằm im bất động. Họ không hề phát ra tiếng nào dù là tiếng rên khẽ. Họ không hề biết tại sao bị chết. Chết một cách êm ái.

Hai anh em họ Nguyễn võ công tuy không bằng được Long Võ Minh Chủ nhưng cũng là cao thủ nhất lưu trong võ lâm. Hai anh em lại liên thủ với nhau nên tha hồ xung sát, bọn người đột nhập không ngăn cản được.

Đám người đột nhập từ khi bị Long Võ Minh Chủ can thiệp liền thay đổi chiến thuật. Họ chia ra làm mười toán, mỗi toán một trăm người bao vây Long Võ Minh Chủ vừa dùng lối xa luân chiến vừa dùng lối lấy đông thắng ít vừa bảo vệ cho nhau. Hai anh em họ Nguyễn cũng bị vây tương tự. Sau khi qua lại vài chiêu, Thiết Trùy Nguyễn Tùng Tây la lên:

‒ Minh Chủ. Đây chính là Nhất Thập Bách Hoa Trận. Một trận pháp vô song của Thiên Ma Giáo hồi ba mươi năm về trước.

Long Võ Minh Chủ bình tĩnh trả lời:

‒ Đúng là vậy nhưng phức tạp hơn, có lẽ là do họ phát triển thêm cho trận pháp càng tinh diệu.

Có tiếng reo hò vang dậy cả một góc trời. Trống trận được nổi lên từng hồi. Bát đạo đang tiến quân vào trong Minh Chủ Thành.

Trận thế của bọn người đột nhập lập tức biến đổi. Họ lập tức dàn thành một vòng tròn bên ngoài để chống lại với bát đạo. Vòng bên trong chia ra làm ba, một phần xa luân chiến với các cao thủ của Long Võ Trang, một phần dùng để thay đổi với vòng ngoài.  Phần còn lại họ rút trong túi đeo bên hông ra một vật khá lớn màu xanh xanh ném xuống dưới chân hòn giả sơn trong Viên Nguyệt Hồ. Số vật lạ đó chất đầy chân hòn giả sơn.

Long Võ Minh Chủ thấy vậy thất kinh la lớn:

‒ Coi chừng hỏa pháo. Đừng để cho bọn người này châm lửa.

Nói rồi vung kiếm lên đánh ra liên tục hơn mười tuyệt chiêu nhưng chỉ có sáu người trúng kiếm bị thương nặng. Số người bị thương lập tức được thay thế liền nên Nhất Thập Bách Hoa Trận vẫn vây Long Võ Minh Chủ và hai anh em họ Nguyễn trong trùng vi.  Sự phối hợp trận pháp bọn người đột nhập nhịp nhàng, uyển chuyển. Những toán còn lại chia nhau chống chọi với tám đạo quân vừa mới về đến Minh Chủ Thành. Họ cứ thế mà luân phiên.

Bát đạo tuy đông người hơn nhiều nhưng vì địa thế trong Minh Chủ Thành chật hẹp nên số người tham chiến suýt soát chỉ có vài ngàn. Tình thế hỗn loạn vô cùng.

Thêm nữa là không những Minh Chủ bị vây mà tất cả những vị đường chủ khác đều đang khổ chiến, không thể chỉ huy. Việc điều quân hoàn toàn do phó đường chủ của thập đường mỗi người tự điều động nên không thống nhất. Về nhân số thì Long Võ Trang đông gần gấp ba nhưng về sự chỉ huy thì lại kém hơn địch rất nhiều. Trong khi đó bọn người áo đen tiến thoái nhịp nhàng, rất có quy luật.

Long Võ Minh Chủ Lý Minh Nghĩa võ công quán thế nhưng không thể ngăn chặn việc sẽ phải đến: nhiều mồi lửa được ném ra, bọn người áo đen lập tức nằm dài xuống đất dùng cái mộc trên lưng che kín đầu mình. Biết tình thế không thể nào đổi ngược lại được, nhân lúc bọn người đột nhập kéo ra xa Viên Nguyệt Hồ nằm dài xuống đất chứ không còn vây, Long Võ Minh Chủ lập tức vận nội công ra lệnh:

‒ Mau mau tránh xa Viên Nguyệt Hồ.

Những vị đường chủ ở gần Viên Nguyệt Hồ đều lùi ra xa. Đệ tử, trang đinh của tất cả mười đường nghe lệnh lập tức đổi hậu làm tiền, rút lui một cách trật tự. Một số ra hẳn bên ngoài Minh Chủ Thành.

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, nước trong Viên Nguyệt Hồ bị chấn động vừa bắn tung lên cao, văng ra ngoài xa. Những người ở xung quanh Viên Nguyệt Hồ ai không kịp nằm xuống né tránh đều bị sức nước bắn vào người làm bị thương nặng. Hòn giả sơn giữa Viên Nguyệt Hồ bị nổ tung thành những viên đá lớn đá nhỏ. Đất cát bay tứ phía. Một số người bị đá bắn bị thương rên la thảm thiết. Bụi mù trời.

Nước trong Viên Nguyệt Hồ vơi đi hơn một nửa. Một nửa còn lại tự nhiên phát ra mấy tiếng “ọc, ọc”. Đáy Viên Nguyệt Hồ nứt ra rồi vỡ thành một lỗ lớn ở cạnh chân hòn giả sơn, nước dồn vào lỗ đó ầm ầm chảy xuống bên dưới.

Nước chảy xuống? Nước không thể nào chảy đi như vậy được trừ khi bên dưới đáy Viên Nguyệt Hồ vốn sâu hai trượng là một cái hầm.

Tuy ở vòng trong, gần Viên Nguyệt Hồ hơn người của Long Võ Trang nhưng vì bọn người đột nhập đã tính trước và né tránh kịp lúc nên số bị ngoại thương do tiếng nổ ít hơn Long Võ Trang.

Cát bụi vẫn còn mịt mù, nước trong hồ đã cạn. Mười người bịt mặt giao đấu với mười vị đường chủ nhân lúc tình thế hỗn loạn lần lượt nhau chui xuống lỗ hổng dưới đáy hồ.

Long Võ Minh Chủ cùng anh em Nguyễn Tử Tây, Tử Bạch lúc này không còn bị vây nữa đứng lặng quan sát những sự việc đang bày ra trước mắt. Long Võ Minh Chủ nói khẽ chỉ vừa đủ để mình nghe:

‒ Họ đã phá được chỗ trấn yểm. Khâm phục.

Ông quay sang nói với Nguyễn thị huynh đệ:

‒ Cuộc chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Chúng ta trở về chòi canh chuẩn bị cung nghênh cố nhân cho đủ lễ.

‒ Xin tuân lệnh Minh Chủ!

Long Võ Minh Chủ trở lại chòi canh với anh em họ Nguyễn. Tạ Đức Uy cũng nối gót theo sau. Nét mặt của lão không dấu nổi nét đăm chiêu, lo lắng. Vị minh chủ Nam Thiên cầm cờ lệnh phất lên, lập tức trống trận từ bốn phương tám hướng nhất tề vang động. Các vị đường chủ đã trở lại các đạo quân của mình mắt nhìn cờ lệnh, tai nghe tiếng trống trận mà đốc thúc thuộc hạ vây bọn người bịt mặt trùng trùng điệp điệp.

Bọn người đột nhập võ công cao cường, phối hợp nhịp nhàng nhưng phải trải qua một quãng đường dài để đến Long Võ Trang, lại không ngừng chiến đấu nên bây giờ sức lực hao mòn. Trong khi đó người trong thập đường của Long Võ Trang được Minh Chủ và các vị đường chủ đích thân chỉ huy, tinh thần lên cao. Trận tuyến của số người đột nhập lập tức bị đẩy lui hơn hai trượng mới ổn định lại được.

Nhưng sự ổn định đó chỉ là tạm thời. Dù cho họ có cố gắng đến bao nhiêu, đoàn người đột nhập vẫn bị ép lui. Lại bị mất thêm một trượng. Số thương vong mỗi lúc một cao. Nhân số vốn chỉ bằng một phần ba so với Long Võ Trang, nhưng nhờ được yếu tố ra quân bất thần mà đột nhập Minh Chủ Thành, phá vỡ Viên Nguyệt Hồ. Sự thành công như vậy từ ngày Long Võ Trang được thành lập cho đến giờ chưa một ai làm được.

Nước trong Viên Nguyệt Hồ đã chảy hết tự bao giờ. Bầu trời đêm cũng không còn nhiều mây nữa. Ánh trăng rằm vằng vặc soi sáng nhân gian. Trong Minh Chủ Thành, ánh trăng hòa cùng ánh đuốc, màu máu lấp lánh trên muôn ngàn đao quang kiếm ảnh tạo nên một khung cảnh vừa bi thương vừa hùng tráng. Ánh trăng màu bạc bị nhuộm đỏ cả một vùng. Sự sát phạt hừng hực bốc cao đến tận trời xanh. Tiếng người la hét, ai oán rung chuyển mặt đất.

Trong khung cảnh chết chóc đó tự nhiên có tiếng ca cất lên. Tiếng ca không lớn lắm nhưng lạ lùng thay lại có thể đi xa, len lỏi chen qua tiếng binh khí:

‒ Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm sáu mời anh xơi trầu
Trầu này têm những vôi màu
Ở giữa cát cánh, hai đầu quế cay
Trầu này ăn thật là say
Dù mặn dù lạt dù cay dù nồng
Dù không nên đạo vợ chồng
Cũng ăn dăm miếng kẻo lòng nhớ thương.

Bài ca dao trên được ngâm theo điệu sa mạc. Lời lẽ chan hòa, tình tứ lại hợp với giọng ca trong vắt như tiếng ngọc khua, ngân nga vang vọng. Dài, êm, trong, xa. Tiếng ngâm đã dứt nhưng người nghe có cảm tưởng giọng oanh vẫn còn đâu đó lắng đọng trong không gian, in sâu vào từng viên đá, từng hạt sỏi. Trong lúc hai bên đang đánh nhau, sát khí đằng đằng, tự nhiên có tiếng ca như tiên nữ cất lên làm tan đi sự chết chóc ấy.

Ngay khi giọng ca vừa cất lên Long Võ Minh Chủ đã nhận ra âm thanh của ai. Ông ngạc nhiên nghĩ thầm: “Lạ thật. Giọng ca không hề thay đổi, giống hệt như năm xưa.”

Không riêng gì Long Võ Minh Chủ mà các vị đường chủ tuổi cao cũng nhận ra và cũng cảm thấy ngạc nhiên. Họ thầm kêu khổ và tự trách sao lúc ban đầu mình quá khinh xuất. Tạ Đức Uy tóc tai dựng đứng, hai mắt trợn lên như gặp phải yêu ma. Tay phải của lão nắm thành quyền cứ liên tiếp đấm vào cột chòi canh to bằng một người ôm. Cây cột bị đấm nát mà họ Tạ nào có hay biết. Lão chỉ chăm chăm nhìn vào Viên Nguyệt Hồ. Giọng ca lại vang lên, cũng là một bài ca dao:

‒ Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra

Khác với lần đầu tiên, lần này giọng ca đượm vẻ muộn phiền, ai oán, thương nhớ xa xôi. Tất cả những người có mặt, dù nam hay nữ cũng đều nảy ra lòng nảy ra một cảm giác xót thương. Xót thương cho người nào đó bị tình phụ lại gặp cảnh cá chậu chim lồng. Xót thương cho tấm má hồng trao thân không phải nơi. Chẳng hẹn mà nên, người của đôi bên đã ngưng chiến tự bao giờ. Long Võ Minh Chủ cũng không còn ra lệnh bằng cờ, chỉ đứng nhìn với ánh mắt xa thẳm, nghĩ ngợi mông lung.

Lúc này bên cạnh Long Võ Minh Chủ có một lão phụ, nhỏ hơn ông độ vài tuổi, đứng đấy tự bao giờ. Tuy đã lớn tuổi, tóc hoa râm, những nét sâu năm tháng vẫn không che khuất được vẻ đài các trâm anh, quý phái trên khuôn mặt trái soan của bà. Đoan trang, nghiêm định, quyền quý; bà chính là chủ mẫu của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang tên Đào Phương Trinh, vị phu nhân duy nhất của Long Võ Minh Chủ Lý Minh Nghĩa. Nhìn vào dáng đi, nét đứng, diện mạo ai ai cũng biết rằng thuở thiếu thời bà là một đóa hoa khôi tuyệt sắc.

Ngoài minh chủ phu nhân còn có hai người nam và ba người nữ.  Nhìn qua ai cũng có thể đoán ra hai người nam và cô gái nhỏ tuổi nhất trong ba người nữ là con của Long Võ Minh Chủ vì cả ba nhìn rất giống ông. Người lớn tuổi nhất khí độ bất phàm, rất giống vị Minh Chủ hồi còn trẻ. Người con trai thứ thì mặt đẹp như quán ngọc, phong tư tiêu sái, dáng người nho nhã, không được uy vũ như anh. Người con gái thì sắc nước hương trời, vừa có cái uy nghiêm của cha vừa có dung mạo của mẹ. Hai người phụ nữ còn lại mặc quần áo theo lối thiếu phụ, chính là vợ của hai người nam. Cả hai đều có tấm nhan sắc diễm lệ. Tất cả sáu người mới đến đều mặc võ phục, tay cầm binh khí.

Lại có tiếng ca văng vẳng ngân lên. Lần này ai cũng nhận ra âm thanh kia từ dưới đáy Viên Nguyệt Hồ phát ra, người người đều dán mắt theo dõi.

Trong cái lỗ trống dưới đáy Viên Nguyệt Hồ một mái đầu từ từ ló ra nhô lên cao.  Nhô lên cao nữa, cao hơn đáy hồ, cao hơn mặt đất, cao hơn mặt bờ hồ. Càng lúc càng nhiều người thấy rõ: đó là một người con gái với một mái tóc mềm mại, đen mướt. Ôi mái tóc dài phất phơ trong gió nhẹ đẹp làm sao. Mới nhìn thấy mái tóc mà tất cả những người hiện diện, dù nam hay nữ, cũng đều nín thở theo dõi.

Sau mái tóc là vầng trán, rồi đến hai con mắt, rồi đến cả khuôn mặt. Tuy da mặt nàng xanh xao như người bệnh nhưng mịn màng và đẹp vô cùng, đẹp vô song. Đẹp đến mức thiên hạ vô đối thủ. Hằng Nga trong cung Quảng có nhìn thấy nàng cũng phải lợt màu thu dung. Mặt trăng đêm rằm so với khuôn mặt nàng cũng phải cúi đầu. Một đám mây nhỏ bay ngang qua che khuất sự xấu hổ của vừng Thỏ Ngọc. Bất kỳ một cô gái nào ở tuổi mười sáu nhìn cũng không thể trẻ hơn nàng. Đôi mắt mắt nhung huyền, lung linh sắc sảo như muôn vạn ánh sao đang ngước nhìn trời, nghĩ ngợi xa xăm. Nàng không chút phấn son trên mặt. Nàng vốn không cần phấn son vì thứ dung tục ấy không nên đến gần vật chí tôn.

Miệng loan cung khẩu luôn hé ra một nụ cười hàm tiếu. Đôi môi hồng hào, tươi sáng. Bất kỳ một nữ nhân nào nhìn vào cũng phải ghen tức. Từ lúc có mặt cô gái, ba đóa hoa khôi của Long Võ Trang như lợt sắc phai màu.

Cả người nàng ướt sũng. Với bộ quần áo trắng mỏnh manh, do nước càng như bó sát người nàng làm lộ ra hết những đường cong, mịt mờ huyền ảo. Không có một lời nào có thể tả được thân hình, nhan sắc thiên kiều bá mỵ của nàng. Có lẽ đấng tạo hóa đã dồn hết tất cả những tinh hoa trong trời đất để tạo nên con người nàng. Nàng là yêu ma từ dưới đất chui lên hay là thiên tiên trên trời giáng hạ không một ai còn thiết để ý đến nữa. Nhan sắc của nàng như một ma lực kỳ diệu thu hút tất cả nhãn quang của những người hiện diện. Có cặp mắt chiếu ra những ánh mắt dâm đãng thèm thuồng thì cũng có mắt chiếu ra những tia cung kính, quỵ lụy, sẵn sàng vì đôi chút tươi vui của nàng mà lăn xả vào muôn nguy ngàn hiểm. Có những cặp mắt nhìn nàng với sự xấu hổ xót xa và cũng có cặp mắt nhìn nàng với bao nhiêu sợ hãi. Điều kinh ngạc nhất là những người che mặt đều nhìn cô gái với cặp mắt chứa chan niềm hân hoan, khích động. Không mấy ai để ý đến nơi cổ, hai tay, hai chân và cái lưng ong kiều diễm của nàng đều có cùm sắt đã bị sét đỏ quấn ngang.

Người nàng vẫn bay lên cao với một tốc độ thật chậm. Như một vi thần tiên đang bay lên cao đi về cõi u linh, để lại bao nhiêu thần dân tôn thờ sùng bái. Nàng đưa tay vuốt lại suối tóc dài chấm gót, mắt vẫn nhìn trời hát. Điệu ca lần này khác với điệu ngâm hai lần trước, nàng không hề để ý đến trên vạn người mắt không chớp đang nhìn mình:

‒ Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai
Hay là bởi tại ông mai
Đường tơ đứt nối làm phai má hồng

Đêm đêm hương giá lạnh như đồng
Có tâm sự gởi lòng với gió mây
Ai anh hào, ai hiệp khách, ai hay?
Sao ai nỡ đọa đày nơi tuyệt cảnh

Vạn cổ hồng nhan đa khổ nạn
Thiên niên quốc sắc thiểu an thường (3)

Gót giang hồ vỡ mộng cánh uyên ương
Đời cô lữ đau thương trong tủi hận
Trong trời đất đâu là ân ân oán oán
Lão trời già cảm thán cũng quá xa

Muôn đời trong kiếp phong ba.

Đây là lối ca trù, hay còn gọi là hát Ả Đào hoặc cô đầu. Lối ca này rất được giới tao nhân mặc khách ưa thích.

Bài đầu tiên giọng ca chứa chan biết bao tình tứ. Lần thứ nhì giọng ca như nỉ non than vãn. Còn lần này trong trách móc có nhiều uất khí.

Cô gái vừa hát xong thì trên cao thân hình nàng cũng vừa từ từ rơi nhẹ xuống cho hai chân chạm mặt đất không gây một tiếng động. Những người nào còn chút lý trí chưa bị nhan sắc nàng thu hút hết đều phải kinh sợ. Khinh công cao đến độ có thể đi chậm lại hơn bình thường đã là hiếm có. Vừa dùng khinh công vừa có thể hát thì thế gian chưa nghe nói có người nào làm được.

Cô gái đứng yên một chỗ tròn xoe mắt dáo dác nhìn quanh. Theo cử chỉ mà đoán thì ai ai cũng cho rằng cô gái như người vừa tỉnh mộng, chẳng biết mình đang ở nơi nào, trong tình thế gì. Có người còn thầm thương hại cho cô gái lạc bước đến bãi chiến trường gió tanh mưa máu. Bỗng nghe một tiếng quát lanh lảnh:

‒ Tấn công!

Đoàn người đột nhập đồng loạt phóng ra hàng ngàn mũi ám vào số người của Long Võ Trang. Long Võ Minh Chủ vội vàng ra lệnh cho đệ tử thập đường lùi lại phía sau. Số người không bao giờ còn nghe được tiếng trống lệnh lên đến hàng trăm người.

Mười người lúc trước chui xuống dưới Viên Nguyệt Hồ đã lên tự lúc nào. Họ cùng với người đã đấu ngang tay với Tạ Đức Uy vây quanh cô gái rồi thụp xuống quỳ gối vận nội lực tung hô:

‒ Cung nghinh Giáo Chủ tái xuất giang hồ!

Hầu hết những người hiện diện đều bàng hoàng. Một cô gái nhìn như thiếu nữ đôi tám mà là “giáo chủ”. Dù là sự việc mắt thấy tai nghe họ vẫn không tin trên đời có chuyện lạ kỳ như vậy. Lại nghe tiếng của người đấu ngang tay với Tạ Đức Uy thủ lễ với cô gái, giọng nói của một nữ nhân đã lớn tuổi:

‒ Vì trọng trách trên người, thuộc hạ của Thập Hoa Cung không thể hành đại lễ, mong Giáo Chủ thứ tội.

Nghe cách nói chuyện thì quần hùng đoán là tất cả sự việc đêm nay đều do bà ta chủ xướng và lãnh đạo. Cô gái khẽ thở dài tỏ vẻ cảm khái, ánh mắt hiền từ, bi thương, phất tay ra lệnh:

‒ Thật vất vả cho các ngươi. Các ngươi không cần phải hành đại lễ. Bản tòa thật có lỗi với các ngươi.

Người thủ lĩnh cảm động, thân hình run run. Thanh kiếm cầm trong tay vung lên. Cô gái nhìn thấy ánh kiếm nhưng chẳng lưu tâm, đứng yên một chỗ. Tất cả những chiếc cùm trên người cô gái bị kiếm chém nát, sắt vụn loảng choảng rơi xuống đất. Thanh kiếm tuy sắc bén nhưng không có nội công cao thâm không thể chặt đứt hết gông cùm.

Tra kiếm vào vỏ, người thủ lĩnh đến trước mặt cô gái rồi quỳ xuống hành lễ, hai tay trịnh trọng rút thanh kiếm đang đeo trên lưng xuống và nâng cao ngang mày:

‒ Đa tạ Giáo… Giáo Chủ quan hoài. Được nhìn lại Giáo Chủ thuộc hạ muôn vàn cảm kích. Đây là thanh bảo kiếm của…

Cô gái lại phất tay:

‒ Tả Hộ Giáo cứ đứng lên. Hôm nay biết được ngươi còn sống, bản tòa rất vui mừng, vui lắm. Hộ giáo lại còn giữ được thanh kiếm đó.

Cô gái không cầm kiếm thanh kiếm mà đích thân nâng vị hộ giáo họ Hồ đứng dậy:

‒ Tạm thời cứ giữ giùm bản tòa.

Hai mắt của vị họ Hồ long lanh ngấn lệ. Bà đứng dậy, đeo thanh kiếm đó lên lưng và rút thanh kiếm tùy thân ra cầm trên tay. Trong khi đó Mẫn Huệ sư thái vừa nhìn thấy thanh kiếm, dung mạo hiền từ hiện ra lửa giận. Bà vội định tâm, nhắm mắt lại như không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng. Tạ Đức Uy nghe hai người đối đáp với nhau liền la lớn:

‒ Hồ Nguyên Hoa, thì ra mụ vẫn còn sống. Chuyện đêm nay do mụ bầy mưu tính kế đây.

Hồ Nguyên Hoa nhìn Tạ Đức Uy:

‒ Đúng vậy thì đã sao? Giáo Chủ đã ra được đến ngoài thì các ngươi không thể thắng được.

Cô gái nhìn về phía chòi canh, bước tới bốn bước hỏi:

‒ Lý Minh Nghĩa, sự việc đã như thế này, nhà ngươi nghĩ sao?

Giọng nói tuy có vẻ từ tốn, âm thanh không lớn nhưng vang đi rất xa. Từ ngày lên làm minh chủ võ lâm, Lý Minh Nghĩa chưa từng bị ai đích danh kêu gọi như cô gái. Nhưng ông không giận mà lại khách khí và cương quyết với cô gái:

‒ Giáo Chủ đã biết câu trả lời. Xin tha thứ tại hạ không thể để Giáo Chủ đi như thế được.

‒ Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao?

‒ Vốn đã không có, tuyệt nhiên không có và cũng không bao giờ có. Đêm nay không biết bao nhiêu người táng mạng tại đây, Giáo Chủ còn muốn bao nhiêu người chết nữa mới thôi?

Cô gái nghe nói, lòng buồn rười rượi nói thầm trong miệng chỉ đủ để mình nghe: “Ta xưa nay vốn là người như vậy…”

Long Võ Minh Chủ ra lệnh, người trong thập đường lập tức thay đổi trận thế. Bảo Trang Đường và Long Võ Đường bị tổn nguyên khí nhiều nhất đứng dàn ra trước và hai bên cửa chính của Long Đình Lâu. Những đạo quân còn lại chia nhau ra đứng sắp hàng xung quanh số người của ma giáo.

Về phía của ma giáo cũng chỉnh đốn lại hàng ngũ và chia ra làm sáu đội người. Một đội đối diện với cửa nam Long Đình Lâu, một đội nhìn ra cửa nam của Minh Chủ Thành, hai đội hướng đông hai đội hướng tây. Tất cả đều xoay lưng vào Viên Nguyệt Hồ. Hai bên dàn quân ra đứng cách nhau mười trượng.

Cô gái đến trước cửa nam Long Đình Lâu. Cô gái đứng trước cánh quân của mình, bên cạnh có vị tả hộ giáo, phía sau có mười người đại cao thủ dàn hàng ngang đứng chờ.

Long Võ Minh Chủ cũng ra trước trận tiền, bên trái là người vợ tào khang. Bên phải là Tạ Đức Uy cùng với hai anh em họ Nguyễn. Đàng sau, phía bên phải là mười vị đường chủ, phía bên trái ba người con ruột và hai người con dâu.

Cô gái lại ngước lên nhìn mặt trăng đang tỏa sáng. Trời đêm đã đến giờ Sửu. Cô nhẹ giọng, âm thanh trong vắt, buồn não nề:

‒ Sau ba mươi năm trời dài đằng đẵng mới thấy lại cố nhân. Gặp nhau trong tình trạng lửa loạn binh đao không biết Minh Chủ nghĩ sao nhỉ?

Long Võ Minh Chủ khẽ thở dài:

‒ Ba mươi năm tuy lâu nhưng thời gian chẳng khác nào bóng câu qua cửa. Ngoại trừ Giáo Chủ vẫn giữ nguyên vóc dáng của thiếu nữ đôi tám, tất cả chúng ta ai cũng già đi ba mươi tuổi. Tại hạ khâm phục Giáo Chủ vô cùng.

Cô gái khẽ mỉm cười. Nụ cười nghiêng thành nghiêng nước của nàng làm cho tất cả những nam nhân có mặt đều phải xuyến xao:

‒ Minh Chủ nói lạ. Bản tòa lẽ nào lại có thể thay đổi được càn khôn? Chẳng qua thời gian ba mươi năm đó không hiện ra ở nét mặt mà thôi.

Long Võ Minh Chủ cũng gật đầu:

‒ Khó có thể ngờ được. Nếu không chính mắt thấy tai nghe, tại hạ quyết không bao giờ tin Giáo Chủ có phần trẻ hơn năm xưa vài tuổi.

Nói đến đó, trong không gian chợt có ba tiếng cười lanh lảnh chấn động cả một vùng, kèm theo là ba tiếng người:

‒ Long Võ Trang có Lương Gia Tam Kiệt ở trong nam đến cấp báo và tiếp sức đây.

‒ Ủa mà hình như mình đến chậm mấy bước.

‒ Ha ha ha thôi mặc! Long Võ Trang đêm nay có thịnh hội gì mà người chết la liệt thế kia? Long Võ Minh Chủ đường đường là đấng chí tôn trong võ lâm mà có người dám đến quấy rối, ba anh em lão phu quyết không bỏ qua.

Tuy nói là giúp đỡ nhưng nghe giọng không có vẻ gì thật lòng. Long Võ Minh Chủ khẽ cau mày chứ không đáp. Tạ Đức Uy đã nổi giận:

‒ Ba anh em họ Lương kia, bản trang tự biết đối phó với cường địch, không cần đến các ngươi.

Nói đến đó đã thấy ba bóng người lướt đến như bay. Họ đến giữa hai hàng người đang đối trận, hướng vào Long Võ Minh Chủ khệnh khạng cung tay:

‒ Lương Gia Tam Kiệt xin bái kiến Minh Chủ. Kính chúc Minh Chủ phúc vẹn thọ toàn, trăm con ngàn cái.

Họ vừa nói vừa cười tủm tỉm, không tỏ ra vẻ gì là thành khẩn. Cả ba anh em tuổi đã trên năm mươi. Người lớn tuổi nhất có tên Lương Hào Kiệt mắt cá, mặt dơi tai chuột.  Ngoại hiệu của lão là Thanh Nghệ Thần Ưng chuyên xử dụng ưng trảo công. Người thứ hai có tên là Lương Dũng Kiệt mắt to mắt nhỏ, ngoại hiệu của lão là Hoành Sơn Thần Chưởng vì chưởng lực của lão vô cùng hùng hậu. Người thứ ba có tên là Lương Thành Kiệt ti hí mắt lươn, ngoại hiệu là Hỏa Châu Thần Mã khinh công vô cùng trác tuyệt.

Nhác thấy một vị đường chủ mặc màu hồng nhạt, tuổi khoảng sáu mươi lăm, Lương Hào Kiệt làm bộ khúm núm:

‒ Thì ra là Hồng Sơn Nam Hồng đại hiệp, sư đệ của chưởng môn phái Hồng Lĩnh đây. Anh em tại tạ ra mắt chào Hồng lão huynh.

Ba anh em họ Lương xưng “thần” xưng “kiệt” nhưng tiếng tăm mười phần không đến một phần tốt đẹp. Phàm làm việc chỉ nghĩ đến danh lợi của mình trước nhất, hành hiệp trượng nghĩa, nếu có, chỉ đứng thứ yếu. Ba người ngang dọc suốt một giải nam cương Đại Việt. Nhưng họ khôn ngoan, lúc nào cũng tránh né không để đụng chạm đến người của phái Hồng Lĩnh. Họ có làm chuyện bậy thì cũng tìm cách giấu nhẹm nên phái Hồng Lĩnh vì không tìm ra lý do đành để họ yên thân.

Hồng Sơn Nam, đường chủ Luyện Võ Đường, vốn không ưa ba anh em họ Lương.  Thấy họ chỉ chào hỏi mình mà không để ý đến người khác nên chỉ ậm ừ cho qua, mắt nhìn về hướng khác. Thấy không ai thèm để ý đến mình cứ cho là người ta nể mặt, ba anh em càng tỏ vẻ thích chí hơn. Lương Thành Kiệt cười lớn:

‒ Minh Chủ đừng lo, chuyện đêm nay anh em tại hạ quyết giúp Minh Chủ đánh…

Lão vừa nói vừa xoay người ra phía sau xem cường địch là ai. Vừa nhìn thấy mặt giáo chủ ma giáo lúc ấy đang đứng nhìn trời ra chiều nghĩ ngợi, lão bỏ dở câu nói, miệng há hốc không ngậm lại được. Trong cuộc đời lão, lão chung chạ với đàn bà không ít nhưng chưa thấy ai đẹp bằng một phần mười cô gái đứng trước mặt. Nhất thời không kềm chế được, hai mắt lão cứ trợn trừng, miễng vẫn không ngậm lại.

Lương Hào Kiệt và Lương Dũng Kiệt cười vênh váo nghe em mình nói lời nghĩa hiệp. Tự nhiên nghe Lương Thành Kiệt bỏ ngang câu nói, không hiểu chuyện gì cũng quay lại nhìn. Cả hai cùng bị tình trạng như đứa em, mắt cũng trợn trừng, miệng há hốc.

Vị tả hộ giáo họ Hồ thấy lão Lương Thành Kiệt vô lễ với Giáo Chủ trong lòng đã giận. Nhưng thấy Giáo Chủ không để ý đến nên không dám tự chuyên. Bây giờ lại thêm hai lão Lương Hào Kiệt và Lương Dũng Kiệt cùng một ruột với em, giận càng thêm giận. Tay phải họ Hồ nắm chặt chuôi kiếm định dạy cho ba lão họ Lương một bài học thì nghe tiếng cười khẩy:

‒ Ba con chuột nhắt kia không chui rúc vào một xó ở trong nam, đường xa lặn lội tới đây có mục đích gì?

Nghe tiếng nói, ba anh em họ Lương mới tỉnh mộng, mắt dáo dác nhìn quanh:

‒ Đứa nào mới nói cái gì đó?

Người khi nãy lại hừ một tiếng:

‒ Không những là chuột nhắt mà còn bịnh quáng gà, không nhìn rõ mẹ các ngươi hay sao?

Lúc này ba lão mới để ý đến cô gái tuổi khoảng hai mươi hai, da đen như nhọ nồi nhưng nhan sắc rất mặn mà. Lão Lương Thành Kiệt xuýt xoa:

‒ Tuy không đẹp bằng ả kia nhưng cũng thuộc loại hiếm có. Ôm ấp nó một đêm cũng đáng mặt phong lưu.

Lương Dũng Kiệt gật đầu:

‒ Tam đệ nói rất đúng. Nhất định không tệ.

Lương Hào Kiệt hỏi gặn:

‒ Nhưng trong chúng ta ai sẽ là người ôm ấp đầu tiên? Nhìn tướng của nó nhất định là gái chưa chồng.

Lão nói rồi ba anh em cùng cười lớn. Lời nói của ba lão không khác gì phường vô học, điệu bộ khả ố.

Đối với những cô gái danh gia khuê tú như người con gái và hai nàng dâu của Long Võ Minh Chủ thì cảm thấy tức giận và mắc cỡ vô cùng. Đến nỗi ba nàng không dám ngẩng mặt lên. Nhưng đối với Tế Tác Đường Chủ, những lời của Lương Hào Kiệt như gió thoảng bên tai. Trần Triệu Quốc Nguyệt cười nửa miệng:

‒ Ba lão quái nhà ngươi hình dạng như chuột nhắt. Đi như chuột, đứng như chuột, ăn nói nằm ngồi cũng như chuột. Bản tòa nghĩ rằng cái đó đó cũng không to bằng đuôi chuột. Nếu có lâm trận thì cũng “tốc chiến tốc thắng” như gà đạp mái, tài ba gì mà khoe?

Tế Tác Đường Chủ nói xong, ngoài những người có thân phận nên phải ráng giữ mặt nghiêm nghị, tất cả những người khác đều cười to lên, tạm thời quên đi cảnh chém giết trước đó không lâu. Giáo chủ ma giáo cũng cười khúc khích.

Ba anh em họ Lương tuy hạng mặt dầy nhưng bị châm biếm như vậy cũng thấy bẽ mặt. Nghe tiếng cười khúc khích của cô gái, Lương Hào Kiệt cố nén giận làm bộ ngây thơ hỏi cô gái:

‒ Chẳng hay cô nương cười chuyện chi?

Cô gái nghiêm nét mặt:

‒ Bản tòa thấy chỗ này là chỗ long phụng đang tranh tài nhau. Tự nhiên có loài chuột gà đến múa rối giúp vui nên buột miệng cười mà thôi.

Nghe cô gái nói Lương gia tam lão tái mặt. Cô gái dám tự coi mình là phượng, xem ba lão chỉ là hạng chuột gà. Lúc mới rồi bị Tế Tác Đường Chủ châm chích nên ba lão đâm ra ghét cay ghét đắng hai chữ chuột gà. Giận quá ba lão đang tìm chỗ phát tác vì chưa muốn làm tổn thương đến cô gái. Lại nghe tiếng Tế Tác Đường Chủ lạnh lùng châm biếm:

‒ Loài chuột phải dùng tiếng “chút chít” nói chuyện với nhau. Tại sao ba con chuột nhắt này lại cả gan nói tiếng người nhỉ? Chú bác của nó là loài chuột cống, chuột chù đâu không ra dạy bảo chúng nó đôi điều về lễ giáo?

Lương Dũng Kiệt sôi gan, tay rung rung chỉ thẳng vào mặt Tế Tác Đường Chủ gằn từng tiếng:

‒ Ả kia, mi là ai, tên gì, sao không mau khai báo rồi mau ra đây tạ tội. Lão gia mà không thu phục được ngươi, cho ngươi bị ba anh em lã gia hành hạ thì quyết…

Tạ Đức Uy từ lâu vốn không có thiện cảm với Tế Tác Đường Chủ liền nhân cơ hội này khơi thêm ngọn lửa cho cháy bùng lên:

‒ Trần Triệu Quốc Nguyệt! Dù mi là Tam bang chủ của Giao Long Bang nhưng cũng phải tôn trọng bậc trưởng bối có biết chưa?

Trần Triệu Quốc Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn Tạ Đức Uy không nói. Ba anh em họ Lương nghe nói đến Giao Long Bang không khỏi giật mình. Giao Long Bang thanh thế khá lớn trên Nam Hải, thuộc hạ lên trên nửa vạn người. Còn ba lão lâu nay chỉ quanh quẩn trấn Thanh Hoa (4) không có thế lực nên rất sợ các bang phái trong võ lâm. Lương Hào Kiệt đành phải muối mặt đấu dịu:

‒ Thì ra là Tam bang chủ của Giao Long Bang tên là Trần Triệu Quốc Nguyệt, ngoại hiệu là Bắc Hải Diêu Ngư. Ba anh em tại hạ khi nãy không biết có Thánh Gióng, Thánh Tản đứng trước mặt, có chút mạo phạm. Xin Tam bang chủ bỏ quá cho…

Giao Long Tam Bang Chủ nhìn ba lão họ Lương:

‒ Ba con chuột nhắt kia đừng quên rằng ngọn roi của bản cô nương còn lớn hơn ba cái đuôi chuột nhắt của bọn mi nhập lại đó.

Lại có tiếng cười vang lên. Trần Triệu Quốc Nguyệt vận nội công lên gọi một người:

‒ Triệu phó lý đâu, bản tòa có chút việc cần hỏi.

Một người dong dỏng cao, nước da nâu sậm, tuổi khoảng ba mươi đang đứng trong số người sắp hàng ở phía bắc của Long Võ Trang bước đến cung kính thưa:

‒ Bẩm Tam Bang Chủ có thuộc hạ.

Trần Triệu Quốc Nguyệt gật đầu:

‒ Thuộc hạ trong bản bang mà phạm vào tội đại bất kính với bang chủ sẽ bị xử phạt gì?

‒ Dạ sẽ bị đánh năm mươi côn. Nếu còn tái phạm sẽ bị đánh tàn phế.

‒ Phó đường chủ nghĩ xem, tội của ba tên họ Bất Lương kia đáng bị tội gì?

‒ Bọn chúng dám xúc phạm đến danh dự của Bang Chủ thì chẳng khác nào lăng mạ tất cả thuộc hạ bản Bang. Ba tên đó phạm tội đáng bị đánh đòn thật nặng.

‒ Bản tòa có cần ra tay không?

‒ Dạ không! Giết dòi bọ không cần dùng đến kiếm cung, ngọn roi của Tam Bang Chủ vốn lớn hơn ba cái đuôi chuột rất nhiều.

‒ Vậy phải xử ra sao?

‒ Dùng tre nứa đập dập ra rồi đem vuốt đuôi chuột.

‒ Vuốt đuôi chuột?

‒ Ấy dạ thuộc hạ quên. Nếu thật sự to bằng đuôi chuột thì vốn không cần phải để tâm. Của người khác thuộc loại tre đực thì mới cần xử theo cách trên. To như đuôi chuột nhắt thì căn bản vốn chẳng khác nào với những tên thái giám cung đình.

‒ Vậy theo ý phó đường chủ phải xử phạt ra sao?

‒ Treo đuôi chuột lên ngọn cây cho những con chuột chù, chuột cống khác lấy đó mà làm gương.

‒ Được rồi, anh hãy lui lại.

‒ Dạ!

Thuộc hạ của thập đường cười ầm lên, nhưng cười lớn nhất là người trong Tế Tác Đường vì tất cả đều là thuộc hạ của Giao Long Bang. Một là bang chủ, một là thuộc hạ đắc lực, kẻ xướng người họa ăn khớp với nhau. Giảng Văn Đường Chủ Trần Hải chí đứng gần đấy cũng phải lắc đầu than: “Con gái đến thế là cùng. Bang chủ ra sao thuộc hạ y như vậy.”

Ba lão họ Lương giận quá mất khôn thét lên:

‒ Ả Trần Triệu kia, mi đừng có hiếp người quá đáng!

Trần Triệu Quốc Nguyệt bĩu môi:

– Tướng các ngươi như vậy đến loài chuột bọ còn chê nữa là…

Nàng quắc mắt nhìn ba lão họ Lương:

‒ Mỗi khi bọn mi hãm hiếp lương gia phụ nữ, bọn mi có nghĩ đến câu “hiếp người quá đáng” là gì không? May cho bọn mi ăn vụng chùi mép rất kỹ nên tạm thời bản tòa chưa có bằng chứng để trị tội bọn mi. Nếu không ba ngươi đã bị băm vằm thành từng mảnh nhỏ làm đồ ăn cho chó. À không, làm như vậy sẽ dơ miệng chó. Bản bang chủ sẽ quăng vào hầm phân cho bọn mi sống với loài dòi bọ.

Anh em họ Lương không còn kềm hãm nỗi sự tức giận. Cả ba lao vào tấn công Trần Triệu Quốc Nguyệt bằng tuyệt học của mình.

Nhưng đã có hai người thuộc Tế Tác Đường đứng sau lưng Tế Tác Đường Chủ nhảy ra đỡ thế công của anh em họ Lương. Một người là người đàn ông lúc nãy, được Tế Tác Đường Chủ gọi là Triệu phó lý dùng chưởng đấu với Lương Dũng Kiệt. Còn người kia tuổi khoảng hai mươi tám, hai mươi chín, dáng người anh tuấn, dùng đao đấu với Lương Thành Kiệt. Trần Triệu Quốc Nguyệt chiết chiêu với Lương Hào Kiệt.

Ba anh em họ Lương tuổi quá năm mươi, tung hoành một phương suốt bao năm nay nên võ công cùng kinh nghiệm đều không phải kém. Thế nhưng đã quá ba mươi chiêu mà Lương Dũng Kiệt với Lương Thành Kiệt không áp đảo được hai vị phó đường chủ của Tế Tác Đường. Hai lão gắng sức nhưng hai vị phó đường chủ chỉ tỏ vẻ hời hợt.

Lương Hào Kiệt võ công giỏi nhất trong ba anh em lại sở trường môn ưng trảo chuyên đánh nhập nội. Thấm thoắt giao thủ ba mươi chiêu với Trần Triệu Quốc Nguyệt, Lương Hào Kiệt cảm thấy kinh hoàng. Lão tự cho võ công mình cao thâm, không thua chưởng môn các phái. Nhưng bây giờ, ngay đến người đường chủ trẻ tuổi nhất của Long Võ Trang mà lão chỉ có thể thủ nhiều công ít.

Đấu đến chiêu thứ bốn mươi ba, Lương Hào Kiệt với ngoại hiệu là Thanh Nghệ Thần Ưng nhảy lên cao đưa hai tay ra như chim ưng vồ mồi. Đây là chiêu cuối cùng cũng là chiêu mà Lương Hào Kiệt đắc ý nhất. Từ trên cao chụp xuống, hai bàn tay lão nhắm vào hai vai của Tế Tác Đường Chủ mà tấn công. Nhưng đấy chỉ là hư chiêu. Xuống gần đến nơi lão khẽ uốn người một cái, lập tức lão vọt ra phía sau của Tế Tác Đường Chủ, hai tay cũng biến chiêu thay vì đánh vào bả vai thì uy hiếp luôn một lúc bốn đại huyệt Bách Hội, Ngọc Chẩm, Não Hộ và Phong Phủ. Hiển nhiên đây là một sát chiêu.

Chỉ thấy Trần Triệu Quốc Nguyệt ngước mặt lên, ngửa người ra phía sau, xuất chiêu thần tốc. Tay trái của nàng chụp vào khuỷu tay trái của lão Lương nơi huyệt Xích Trạch của Phế Kinh, Tiểu Hải của Tiểu Trường Kinh và Thiên Tỉnh của Tam Tiêu Kinh. Còn tay phải của nàng thì chụp vào khuỷu tay phải họ Lương nơi các huyệt Khúc Trì của Đại Trường Kinh, Thiếu Hải của Tâm Kinh và Khúc Trạch của Tâm Bào Lạc Kinh.

Hư chiêu ban nãy của Lương Hào Kiệt không qua mắt được Trần Triệu Quốc Nguyệt  mà còn bị nàng biến chiêu và cùng một lúc chế ngự cả lục kinh của lão. Lương Thành Kiệt ngỡ ngàng, sợ sệt. Lão đã biết việc gì sẽ đến.

Trần Triệu Quốc Nguyệt khẽ vuốt hai tay xuống đến cổ tay của Lương Hào Kiệt làm cho bao nhiêu kình lực trong hai cánh tay của lão bị mất hết. Biết mình gặp nguy nhưng không làm gì được lão đành vận tàn lực vào ngực nghiến răng chịu đau.

Sau khi hai cánh tay của Lương Hào Kiệt bị mất hết kình lực, Trần Triệu Quốc Nguyệt hất hai tay lão ra hai bên, biến trảo thành song chưởng đánh vào ngực họ Lương.  Hự một tiếng, Lương Hào Kiệt bị chưởng bật tung ra sau hơn ba trượng nằm đứ đừ dưới đất, miệng rỉ máu tươi. Trần Triệu Quốc Nguyệt khẽ cau mày đăm đăm nhìn Lương Hào Kiệt đang nằm sóng soài. Nàng định lên tiếng nhưng lại thôi.

Lương Dũng Kiệt và Lương Thành Kiệt không còn tham chiến, vội chạy lại bên anh xem vết thương ra sao. Lương Hào Kiệt tuy không chết nhưng muốn chữa lành vết thương e không dưới một tháng. Anh em họ Lương nhìn Trần Triệu Quốc Nguyệt bằng ánh mắt hận thù, hằn học. Trần Triệu Quốc Nguyệt rút roi quất ra, sắc mặt lạnh như nước hồ thu, tiến lên mấy bước định cho hai tên họ Lương còn lại một bài học thì Long Võ Minh Chủ can lại:

‒ Tế Tác Đường Chủ xin nể mặt bản tòa tha cho họ. Họ tuy phạm tội bất kính với Tam bang chủ nhưng trừng trị họ như vậy cũng đủ rồi.

Bảo Trang Đường Chủ là Phạm Hoàng Sơn cũng khuyên:

‒ Minh Chủ nói rất đúng. Tại hạ mong Trần Triệu Đường Chủ nên tha cho họ để khỏi gây nghiệp chướng.

Tuy Trần Triệu Quốc Nguyệt không cùng quan niệm với Long Võ Minh Chủ và Bảo Trang Đường Chủ nhưng nàng cũng không phản bác lại. Nàng nhìn ba anh em họ Lương quát:

‒ Ba con chuột nhắt kia từ nay có tên là Bất Lương Nhất, Bất Lương Nhị và Bất Lương Tam, hiểu chưa?

Ba lão họ Lương bị Trần Triệu Quốc Nguyệt lăng mạ cố nén lòng căm thù lí nhí đáp:

‒ Dạ rõ…

‒ Biết vậy thì mau cút đi cho được rảnh mắt.

Lương Dũng Kiệt và Lương Thành Kiệt mỗi người một bên dìu anh đứng dậy. Bỗng nghe Tế Tác Đường Chủ ra lệnh, giọng đầy vẻ khinh miệt:

‒ Giống chuột là loại bò bốn chân, lẽ nào đi hai chân? Ba ngươi ít ra cũng phải đi cho giống chuột mới được chứ.

Long Võ Minh Chủ sực nhớ điều gì hỏi ba anh em họ Lương:

‒ Ban nãy ba vị nói có điều cấp báo, chẳng hay điều đó liên can đến việc Thiên Ma Giáo chăng?

Ba anh em họ Lương nhìn nhau như muốn nói điều gì, Lương Dũng Kiệt cung tay:

‒ Anh em tại tạ chẳng có điều gì cả, chỉ muốn khoa trương một chút, thế thôi. Cúi xin Minh Chủ rộng dung.

Nhìn thấy sắc mặt anh em họ Lương có điều gì giấu diếm nhưng ngặt vì cường địch trước mắt nên không tiện truy cứu:

‒ Vậy thì ba vị cứ việc rời khỏi Long Võ Trang, bản tòa không cản.

Lương Dũng Kiệt và Thành Kiệt xốc anh lên lầm lũi bước đi. Chịu nhục trước mặt bao nhiêu người mà không nói lên một tiếng, Lương Gia Tam Thử cũng không phải tay vừa. Lại nghe tiếng Tế Tác Đường Chủ cảnh cáo:

‒ Các ngươi khôn hồn thì từ nay về sau nên ăn năn hối cải. Đừng để bản tòa hành hạ thêm lần nữa. Hừ, võ công như thế mà dám đòi đụng đến chiếc bóng của Thiên Ma Giáo Chủ. Thật không ngờ loài bọ hung mà dám đòi ôm chân phụng hoàng.

Ba lão họ Lương lưng toát mồ hôi quay phắt người lại nhìn cô gái mặc áo trắng, thân thể ướt nhem đang ngước nhìn trăng. Lương Dũng Kiệt run run hỏi:

‒ Ả, à không, ý Tam Bang Chủ nói cô gái kia là… kia là… Thiên Ma Giáo Chủ?

Cô gái quay đầu nhìn ba lão họ Lương từ tốn hỏi:

‒ Ba vị hỏi bản tòa không biết có chuyện gì không? Xin lỗi bản tòa không biết mặt hoặc nghe danh của ba vị.

Lương Gia Tam Thử (Kiệt) cùng rúng động. Ba lão tung hoành giang hồ mấy chục năm nay nào không nghe đến bốn chữ “Thiên Ma Giáo Chủ” chấn động võ lâm. Ba lão từng nghe nói nào là Thiên Ma Giáo Chủ nhan sắc thiên hạ vô tỷ vô song. Nào là võ công của Thiên Ma Giáo Chủ siêu thần nhập thánh, ngay đến Long Võ Minh Chủ ba mươi năm trước cũng không chịu nổi quá mười chiêu. Nào là Thiên Ma Giáo Chủ bên ngoài nhũn nhặn, từ tốn nhưng trong lòng độc ác ít ai bằng, giết người không gớm tay. Nếu đem so sánh thì Tế Tác Đường Chủ thì còn tử tế hơn nhiều. Nào là Thiên Ma Giáo Chủ luyện được thuật trường sinh bất tử, tuổi gần một trăm mà nhìn y như con gái mười sáu.

Tuy ba lão rất thèm muốn nhưng khi biết được Thiên Ma Giáo Chủ là cô gái đứng trước mặt, cả ba thầm cảm ơn trời đất. Còn giữ được mạng sống đến bây giờ là do phúc trạch của tổ tiên để lại. Dù Lương Hào Kiệt bị thương nặng, ba anh em cố gắng nhanh chân chuồn gấp.

————————

Ghi chú:

(1) Hai câu đối này viết theo trí nhớ chứa rất nhiều điển tích nhưng tiếc là tôi không biết hết. Vì không đủ sức dịch nghĩa rõ ràng nên tôi cứ để vậy. Mong quý độc giả bỏ quá cho.

(2) Hải diêu ngư nghĩa là con cá đuối.

(3) Vạn cổ hồng nhan đa khổ nạn
Thiên niên quốc sắc thiểu an thường (3)

Tạm dịch:
Vạn cổ má hồng nhiều khổ nạn
Ngàn năm sắc nước ít an thường.

(4) Tên cũ là Thanh Hoa. Mãi đến triều Nguyễn vì phạm húy với người trong hoàng tộc nên đổi thành Thanh Hóa.

Danh Sách Chương
Việt Lang

Việt Lang (11 tháng trước.)

Level: 8

98% (79/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 190

Lượt thích: 215

Lượt theo dõi: 31

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5932

Tuân Nguyễn Anh

Tại sao 3 gã họ Lương kia nhảy vào trận chiến trong khi thực lực không ra gì. Mà 03 người này đều có kinh nghiệm giang hồ, như vậy...

Tạm thời thì như vậy. Mình chỉ có thể viết là: ba anh em họ Lương có kinh nghiệm giang hồ nhưng không có thế lực nên bắt buộc phải hạ đài. Còn lý do thì khi mình viết đến ba người này thì sẽ bộc lộ chi tiết sau.


Tuân Nguyễn Anh

Tuân Nguyễn Anh (1 năm trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 2

Chương: 11

Bình luận: 6

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 09/04/2017

Số Xu: 6987

Tuân Nguyễn Anh đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Tại sao 3 gã họ Lương kia nhảy vào trận chiến trong khi thực lực không ra gì. Mà 03 người này đều có kinh nghiệm giang hồ, như vậy có phải quá ngu dốt nhảy vào khích tướng Võ Long Trang. Có vẻ chưa hợp lý ở đoạn này.


Việt Lang

Việt Lang (1 năm trước.)

Level: 8

98% (79/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 190

Lượt thích: 215

Lượt theo dõi: 31

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5932

Tuan Pham

Hay quá anh ơi!

Cám ơn ủng hộ và khích lệ nhé ^_^


Tuan Pham

Tuan Pham (1 năm trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 27/03/2017

Số Xu: 8

Hay quá anh ơi!


Việt Lang

Việt Lang (1 năm trước.)

Level: 8

98% (79/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 190

Lượt thích: 215

Lượt theo dõi: 31

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5932

Tĩnh Tâm

Chương này kịch tính, hấp dẫn. Xây dựng lời thoại tốt, cá tính hóa đc nhân vật. Thích nhất là các nhân vật nữ. Thiên Ma giáo chủ xuất hiện...

Cám ơn TT đã bình luận. TT không phải là người đầu tiên nói mình viết về giáo chủ ma giáo một cách hơi quá :D Có lẽ hơi quá thật. Những gì TT miêu tả về nàng và đường hướng xây dựng nhân vật, anh tán thành nhưng với điều kiện là nàng đúng là một giáo chủ ma giáo. Anh hướng xây dựng nv đó theo chiều hướng hơi khác một chút.


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (1 năm trước.)

Level: 8

77% (62/80)

Bài viết: 11

Chương: 29

Bình luận: 249

Lượt thích: 123

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 3512

Chương này kịch tính, hấp dẫn. Xây dựng lời thoại tốt, cá tính hóa đc nhân vật. Thích nhất là các nhân vật nữ. Thiên Ma giáo chủ xuất hiện ấn tượng quá. Tác giả miêu tả nàng cũng ...đủ khoa trương. Hi hi. Tuy vậy em vẫn cho là tác giả chỉ nên sử dụng 1 bài ca trù duy nhất cho sự xuất hiên của nàng. Điều này sẽ làm nổi bật đc bài thơ, đồng thời khiến đó trở thành 1 dấu hieu đặc trưng của nv. Nghe 1 cái là bit ngay nv nào rồi. Kiểu Lí Mạc Sầu í anh. Anh tung ra nhiều bài ca 1 lúc như vậy hơi tham, làm loãng đi sáng tác của chính tác giat, giảm đi ấn tượng về nv. Theo em là chỉ nên đưa bài ca trù, sau đó tác gia đi vào đặc tả âm điệu lúc du dương, lúc thống thiết, lúc bi ai, lúc hùng tráng của nó, khiến chấn động nhân tâm. Thậm chí có thể truyền nội lực vào đó, khiến 1 số ng nội lực yếu có thể hôn mê, bất tỉnh gi đó. Nếu thế thì sự x.h của nv sẽ càng ấn tượng hơi: đẹp mà ma mị, chết chóc, báo hiệu 1 hồi gió tanh mưa máu.

À, mà chỉ là y kiến của e thôi. A đừng bận tâm nếu ko cho là đúng. Truyện rất hấp dẫn. Ủng hộ tác gia


Việt Lang

Việt Lang (2 năm trước.)

Level: 8

98% (79/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 190

Lượt thích: 215

Lượt theo dõi: 31

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5932

Hoa Hoa Tự Vũ

1 chương có trên 14k từ chăc1 đọc sung sướng vô cùng.

Cám ơn nhé. Đúng là mỗi chương truyện của mình rất dài. Chỉ tiếc là mình ít có thời gian nên sáng tác rất chậm.


Hoa Hoa Tự Vũ

Hoa Hoa Tự Vũ (2 năm trước.)

Level: 9

98% (118/120)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 313

Lượt thích: 308

Lượt theo dõi: 109

Tham gia: 14/09/2016

Số Xu: 5619

Danh hiệu:

1 chương có trên 14k từ chăc1 đọc sung sướng vô cùng.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Thuỷ Tâm Dương Krari Susu Nguyễn và 47 Khách

Thành Viên: 16701
|
Số Chủ Đề: 3499
|
Số Chương: 11265
|
Số Bình Luận: 23074
|
Thành Viên Mới: Susu Nguyễn